Wat kan de huiseigenaar in de toekomst verwachten?

Wanneer je een woning koopt, doe je dat vaak met de verwachting langere tijd in die woning te blijven wonen. Daarmee wordt het voor kopers en woningbezitters belangrijk na te denken over mogelijke veranderingen die zich in de toekomst kunnen voordoen en die van invloed zijn op het bezit van een woning. Hieronder zetten we enkele van die “waarschijnlijke” veranderingen op een rij.

Vraag naar woningen blijft groter dan het aanbod
In de komende jaren zal de vraag naar woonruimte groter blijven dan het aanbod. Hoewel het de bedoeling is dat er meer woningen gebouwd gaan worden is het op korte termijn niet realiseerbaar om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Zou het aanbod toch fors toenemen, dan zal ook de vraag toenemen, bijvoorbeeld van consumenten die zich nu niet oriënteren op een woning omdat zij weten dat ze geen enkele kans maken om een woning te kunnen kopen of huren.

Woningen moeten worden verduurzaamd
Veel huiseigenaren verduurzamen hun woning nu nog “vrijwillig”. Bijvoorbeeld omdat men de energielasten wil verlagen of wil bijdragen aan de klimaatdoelen. Rekening moet worden gehouden dat er meer wet- en regelgeving komt die eigenaren van woningen verplicht om hun woning op bepaalde onderdelen te verduurzamen.

Bij verkoop van woning wordt mate van verduurzaming belangrijker
Op dit moment is al te zien dat woningen die zijn verduurzaamd voor een hoger bedrag worden verkocht dan soortgelijke woningen waar deze verduurzaming (nog) niet heeft plaatsgevonden. Ook staan verduurzaamde woningen korter in de verkoop dan niet verduurzaamde woningen. Te zien is nu al dat bij de verkoop van een woning er strengere eisen worden gesteld aan de voorlichting aan potentiële kopers over het energielabel dat de woning heeft. De eisen aan deze voorlichting zullen naar verwachting alleen maar strenger worden.

Tegengaan speculatie met woningen
Gelet op het gebrek aan woningen is er een breed draagvlak in de politiek om speculatie met woningen tegen te gaan. Het bekende kopen van een “pandje” om dit vervolgens tegen een zo hoog mogelijke prijs, al dan niet opgedeeld in aparte kamers te verhuren, wordt steeds moeilijker gemaakt. Op dit moment wordt het bezit van een woning die niet bestemd is om zelf in te wonen fiscaal al zwaar belast. Ook is te zien dat er steeds meer druk komt om eisen te stellen aan de maximale huur die een eigenaar van een woning voor de woning mag vragen. Ook neemt de druk toe om te komen tot regelgeving aan wie een eigenaar van een woning deze woning mag verhuren. Het aantal gemeenten waar hiervoor regels bestaan neemt toe.

Funderingsproblematiek
Door verschillende oorzaken vinden er onder de oppervlakte van grond op veel plaatsen in Nederland veranderingen plaats zoals het inklinken van de grond en verdroging. Die veranderingen leiden ertoe dat op dit moment wordt ingeschat dat rond 1 miljoen woningen aanzienlijke schade heeft of in de komende jaren gaat krijgen aan de funderingen. Reparatie van die schade brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Op dit moment komen die kosten voor rekening van de woningeigenaar.

Advies met het oog op de lange termijn
Bij het kopen van een woning is het verstandig goed advies in te winnen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de vraag hoe je nu de aankoop van de woning kan financieren maar ook wordt besproken welke wensen jij voor de toekomst hebt.